Navigatie

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Esthetic Concept BVBA vastgesteld op 31-10-2012 

1.           Algemeen

Iedere klant verklaart deze verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaardt ze. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onderstaande verkoopsvaarden geldig, ondanks alle voorwaarden of termijnen door de klant aangeduid of ingelast in zijn bestelorders.

Onze voorwaarden hebben altijd overmacht op de verkoopsvoorwaarden van de klant.

 

2.          Bestellingen

Art. 1. Onze prijzen zijn indicatief.

Art. 2. Wij zijn slechts gebonden na onze aanvaarding.

Art. 3. Elke bestelling kan worden geannulleerd per email: webshop@maxelle.eu

 

3.           Leveringen

Art. 1. Onze leveringstermijnen zijn slechts benaderend en geven, ingeval van niet nakomen ervan, geen enkel recht op eender welke schadevergoeding, noch op annuleren van de bestelling.

Art. 2. Overdracht van risico vindt plaats bij de levering.

Art. 3. De levering zal plaatsvinden op de door ons vastgestelde plaats en wordt geacht plaats te vinden bij de ter beschikkingstelling van de goederen.

 

4.           Prijzen

Art. 1. Behoudens anders bedongen, zijn de prijzen uitgedrukt in Euros.

Art. 2. Alle schommelingen in de wisselkoersen zijn ten laste van de klant.

Art. 3. Elke prijsverandering gebeurt zonder voorafgaandelijk schrijven.

 

5.           Betaling

Art. 1. Behoudens anders bedongen, zijn al onze facturen opgemaakt in Euros en betaalbaar in deze munt.

Art. 2. Onze facturen worden als aanvaard beschouwd, tenzij er binnen de 8 dagen na ontvangst ervan, per post aangetekend schrijven, voorbehoud wordt gemaakt.

 

6.           Eigendomsbehoud

De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies –en vernietigingsrisico’s

 

7.           Overmacht

In geval van overmacht, zoals oorlog, stakingen, faling van de leverancier, prijsverhogingen met meer dan 10%, natuurrampen, muntdevaluaties e.d., behouden wij ons het recht voor het contract eenzijdig te verbreken, zonder dat zulks aanleiding geeft tot enige schadevergoeding.

 

8.           Aansprakelijkheid

Wij kunnen onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor contractuele tekortkomingen waaronder bijvoorbeeld fouten van onze medewerkers.

 

9.           Ontbindende voorwaarde

Indien één der partijen een inbreuk op onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden pleegt, dan kan de andere partij het contract, via per post aangetekend schrijven, zonder motivatie verbreken.

 

10.         Betwisting – Bevoegdheid

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.

Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd in geval van geschillen.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Algemeen
Iedere klant verklaart deze verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaardt ze. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onderstaande verkoopsvaarden geldig, ondanks alle voorwaarden of termijnen door de klant aangeduid of ingelast in zijn bestelorders.
Onze voorwaarden hebben altijd overmacht op de verkoopsvoorwaarden van de klant.

2. Offertes en bestellingen
Art. 1. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en geldig voor een periode van 8 dagen.
Art. 2. Onze prijzen zijn indicatief.
Art. 3. Wij zijn slechts gebonden na onze aanvaarding.
Art. 4. Elke bestelling is onherroepelijk voor de klant en mag niet worden geannulleerd.

3. Leveringen
Art. 1. Onze leveringstermijnen zijn slechts benaderend en geven, ingeval van niet nakomen ervan, geen enkel recht op eender welke schadevergoeding, noch op annuleren van de bestelling.
Art. 2. Overdracht van risico vindt plaats bij de levering.
Art. 3. De levering zal plaatsvinden op de door ons vastgestelde plaats en wordt geacht plaats te vinden bij de ter beschikkingstelling van de goederen.

4. Prijzen
Art. 1. Behoudens anders bedongen, zijn de prijzen uitgedrukt in Euros.
Art. 2. Alle schommelingen in de wisselkoersen zijn ten laste van de klant.
Art. 3. Elke prijsverandering gebeurt zonder voorafgaandelijk schrijven.

5. Betaling
Art. 1. Behoudens anders bedongen, zijn al onze facturen opgemaakt in Euros en betaalbaar in deze munt.
Behoudens anders bedongen, zijn onze facturen contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.
Bij niet betaling op de vervaldag wordt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aangerekend van 1,5% per maand, en zal het factuurbedrag met 15% verhoogd worden.
Art. 2. Onze facturen worden als aanvaard beschouwd, tenzij er binnen de 8 dagen na ontvangst ervan, per post aangetekend schrijven, voorbehoud wordt gemaakt.

6. Eigendomsbehoud
De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies –en vernietigingsrisico’s

7. Overmacht
In geval van overmacht, zoals oorlog, stakingen, faling van de leverancier, prijsverhogingen met meer dan 10%, natuurrampen, muntdevaluaties e.d., behouden wij ons het recht voor het contract eenzijdig te verbreken, zonder dat zulks aanleiding geeft tot enige schadevergoeding.

8. Aansprakelijkheid
Wij kunnen onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor contractuele tekortkomingen waaronder bijvoorbeeld fouten van onze medewerkers.

9. Ontbindende voorwaarde
Indien één der partijen een inbreuk op onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden pleegt, dan kan de andere partij het contract, via per post aangetekend schrijven, zonder motivatie verbreken.

10. Betwisting – Bevoegdheid
Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.
Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd in geval van geschillen.CONDITIONS GENERALES DE VENTES

1. Clause générale
Tout client déclare avoir lu, pris connaissance et accepte nos conditions générales.
L’acceptation des conditions dérogeant à nos conditions générales ne peuvent résulter que d’un écrit signé de notre part.
Nos conditions générales prévalent toujours sur les conditions générales de nos clients.

2. Offres et commandes
Art. 1. Toutes nos offres sont faites sans engagement: elles ne sont valables que moyennant acceptation dans les 8 jours.
Art. 2. Nos prix sont donnés à titre indicatif.
Art. 3. Les engagements ne nous lient qu’après acceptation.
Art. 4. Toute commande engage irrévocablement l’acheteur et ne peut être annulée.

3. Livraison
Art. 1. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Un retard de livraison ne peut en aucun cas donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts ou indemnités quelconques et entrainer de la commande.
Art. 2. Le transfert des risques s’effectuera au départ de nos entrepôts.
Art. 3. La livraison s’effectuera au lieu déterminé par nous et sera réputé exécuté dès que la marchandise sera mise à la disposition du client.

4. Prix
Art. 1. Sauf stipulation contraire, les prix s’entendent en Euros.
Art. 2. Le client supportera seul le préjudice pouvant résulter des différents taux de change.
Art. 3. Toute modification des prix dans un sens ou dans un autre se fera sans préavis.

5. Paiement
Art. 1. Sauf stipulation contraire, toutes nos factures sont établies en Euros et payables en cette monnaie.
Sauf stipulation contraire, toutes nos factures sont payables au comptant à notre siège social.
Toute facture impayée à son échéance portera de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérèt de 1,5% par mois. En outre, le montant de cette facture sera augmenté de plein droit et sans mise en demeure préalable de 15% à titre de clause pénale librement consentie.
Art. 2. Nos factures sont réputées acceptées dès réception, sauf réclamation écrite par lettre recommandée dans le 8 jours de la réception de celle-ci.

6. Réserve de proprieté
En cas de non-paiement à l’échéance, la vente pourra être résolue de plein de huit jours après envoi d’une mise en demeure recommandée.
Les marchandises restent proprieté du vendeur jusq’à paiement total de la facture.
L’acheteur supporte, dès livraison, les risques de perte ou destruction.

7. Force majeure
Tout fait indépendant de notre part de telle nature que l’exécution du contrat ne peut équitablement plus être exigée, telles par exemple guerre, gréve faillite d’un fournisseur, augmentation des prix de plus de 10%, cataclysme naturel, dévaluation de la monnaie, nous donne le droit de résilier le contrat en tout ou en partie sans obligation d’indemnisation.

8. Responsabilité
Nous ne sommes tenus à aucune garantie et à aucune responsabilité en cas de manquements contractuels, y compris la faute lourde ainsi que le dol et la faute lourde de nos préposés.

9. Clause résolutoire
En cas d’inobservation fautive caractérisée par l’une des parties d’une des clauses contrat, l’autre peut le résilier avec effet immédiat au jour de la notification, par lettre récommandée, de sa volonté, sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure antérieure à cette notification.

10. Droit applicable et juridiction compétente
Seulement le droit Belge est applicable. Seulement les tribunaux et cours d’Anvers sont compétents en cas de litige.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

© 2016 - 2019 Maxelle Webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel