Klachtenregeling en retourzendingen

1.   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

2.   Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

3. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Voor alle retourzendingen gelden de volgende regels:

a) Verstuur een e-mail naar webshop@maxelle.eu onder vermelding van naam, factuurnummer en de reden van retourzending.

b) Bij een nieuw product mag de verzegeling niet verbroken zijn.

c) Bij een nieuw product dient de verpakking ongeschonden te zijn.

d) Kosten voor retourzendingen zijn voor de klant tenzij er door Ondernemer een onjuiste levering is gedaan.

e) Niet aangetekend retour zenden is voor risico van de klant.

f) Ondernemer is niet verantwoordelijk voor de vermissing of vertraging van een retourzending.

g) Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet door Ondernemer geaccepteerd.


h) De klant dient de te retourneren artikelen dusdanig te verpakken dat beschadiging wordt vermeden.

i) Ondernemer accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die geleden wordt door onjuiste verzendingen met onjuiste artikelen.

j) Een retour zending wordt pas in behandeling genomen nadat deze door Ondernemer ontvangen en goedgekeurd is. 
Artikel 15 - Geschillen

1. Geschillen tussen klant en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de klant als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan

4. Wanneer de klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

© 2016 - 2024 Maxelle Webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel